කසී භාරද්වාජ සූත්‍රය

කෝට්ටේ ශ්‍රී දේවානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ

  1. දේශනා 01
  2. දේශනා 02
  3. දේශනා 03
  4. දේශනා 04
මෙම ‍සූත්‍ර දේශනා වලට පිළිවෙලින් සවන් දීමට සහ ඔබගේ පරිගණකයට බා ගත කර ගැනීමට පහත සම්බන්ධකයට යොමුවන්න.
අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය
අජිත සූත්‍රය
මෙම ‍සූත්‍ර දේශනා වලට පිළිවෙලින් සවන් දීමට සහ ඔබගේ පරිගණකයට බා ගත කර ගැනීමට පහත සම්බන්ධකයනට යොමුවන්න.
ආළවක සූත්‍රය

ආනන්ද හිමිගේ පැන
මෙම ‍සූත්‍ර දේශනා වලට පිළිවෙලින් සවන් දීමට සහ ඔබගේ පරිගණකයට බා ගත කර ගැනීමට පහත සම්බන්ධකයට යොමුවන්න.


Make a free website with Yola