ඉට්ට ධම්ම සූත්‍රය


අනුස්සති


අනුත්තරිය ධම්ම සූත්‍රය


භාය භීරව සූත්‍රය


චුල්ල වේදල්ල සූත්‍රය
.
    දාන සූත්‍රය

Make a free website with Yola