ධම්ම චක්ඛ පවත්තන සූත්‍රය

කෝට්ටේ ශ්‍රී දේවානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ

 1. දේහනා 01
 2. දේශනා 02
 3. දේශනා 03
 4. දේශනා 04
 5. දේශනා 05
 6. දේශනා 06
 7. දේශනා 07
 8. දේශනා 08
 9. දේශනා 09
 10. දේශනා 10
 11. දේශනා 11
 12. දේශනා 12
 13. දේශනා 13
 14. දේශනා 14
 15. දේශනා 15
 16. දේශනා 16
 17. දේශනා 17
 18. දේශනා 18
 19. දේශනා 19
 20. දේශනා 20
 21. දේශනා 21
 22. දේශනා 22
 23. දේශනා 23
සිකුරාදා දේශනා
මෙම දේශනා වලට සවන්දීමට සහ ඔබගේ පරිගණකයට බා ගත කර ගැනීමට පහත සම්බන්ධකයට යොමු වන්න.

 1. 1984.06.22
 2. 1982.05.13
 3. 1983.01.07
 4. 1983.01.19
 5. 1983.01.20
 6. 1983.02.25
 7. 1983.03.18
 8. 1983.03.25
 9. 1983.06.17
 10. 1983.08.12
 11. 1983.08.19
 12. 1983.08.26
 13. 1984.03.23
 14. 1984.04.27
 15. 1984.06.08
 16. 1984.09.13
 17. 1984.09.12


ධර්ම දේශනා
මෙම දේශනා වලට සවන්දීමට සහ ඔබගේ පරිගණකයට බා ගත කර ගැනීමට පහත සම්බන්ධකයට යොමු වන්න.

කිමස්තිය සූත්‍රය
 1. Desana 01
 2. Desana 02
සිඟාලොවාද සූත්‍රය

Make a free website with Yola